ALGEMENE VOORWAARDEN

YARD INTERNET B.V.

Versie 1.2

Datum 11 maart 2021


Inhoudsopgave

MODULE A – ALGEMEEN 1

MODULE B – WEBSITE- EN SOFTWAREONTWIKKELING 11

MODULE C – HOSTING, DOMEINNAMEN EN SSL-CERTIFICATEN 14


MODULE A – ALGEMEEN 

ARTIKEL A.1 DEFINITIES 

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

A.1.1 Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.2 Dienst(en): de dienst(en) die Yard Internet ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot

a. Website- en softwareontwikkeling: dienst bestaande uit het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken
b. Hostingdiensten, bemiddeling bij het verkrijgen van SSL-certificaten en domeinnaamregistratie: dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een SSL-certificaat en/of een domeinnaam
c.Online strategisch advies: dienst bestaande uit het geven van advies met betrekking tot ontwikkeling en het gebruik van websites en software en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, zoals het adviseren in en/of uitvoeren van online marketing.
d. Andere diensten van Yard Internet zoals omschreven in de Overeenkomst.

A.1.3. Hoofdovereenkomst: de overeenkomst waarin beschreven wordt welke Diensten Yard Internet aan Opdrachtgever zal verlenen en welke bedragen hiervoor verschuldigd zijn.
A.1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
A.1.5. Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door Yard Internet die buiten de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst vallen, of wijzigingen daarvan (inclusief gewijzigde functionele specificaties).
A.1.6. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Yard Internet een Overeenkomst heeft gesloten.
A.1.7. Openingstijden: van 8:30 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd) op Werkdagen.
A.1.8. Overeenkomst: de volledige tussen Partijen gesloten Overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, de Hoofdovereenkomst, de Service- en Supportovereenkomst, de Verwerkersovereenkomst en andere relevante bijlagen.
A.1.9. Service- en Supportovereenkomst: de separaat afgesloten overeenkomst tussen Yard Internet en Opdrachtgever (indien van toepassing) waarin de afspraken over het niveau, ondersteuning, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
A.1.10. Verwerkersovereenkomst: de separaat afgesloten overeenkomst tussen Yard Internet en Opdrachtgever (indien van toepassing) waarin nadere afspraken worden gemaakt over de omgang met persoonsgegevens die Yard Internet in opdracht van Opdrachtgever verwerkt in het kader van de Diensten.
A.1.11. Website: de website van Yard Internet, bereikbaar via het domein yard.nl.
A.1.12. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Yard Internet vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.
A.1.13 Werk(en): alle door Yard Internet ontwikkelde werken, zoals websites en (web)applicaties, huisstijlen, software, concepten, ontwerpen, lay-outs, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.
A.1.14 Yard Internet: de besloten vennootschap Yard Internet, gevestigd te Utrecht aan de Beneluxlaan 6 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65891058.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Yard Internet ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst, ook indien deze bij een toekomstige offerte of aanbieding niet opnieuw aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven Module A.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Yard Internet alleen bindend indien en voor zover deze door Yard Internet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Overeenkomst bestaat uit verschillende documenten. Deze documenten gelden in beginsel aanvullend op elkaar, maar bij onderlinge tegenstrijdigheden geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document steeds voorrang heeft op het later genoemde document:
 • de Overeenkomst;
 • de eventueel afgesloten Verwerkersovereenkomst;
 • de eventueel afgesloten Service- en Supportovereenkomst;
 • de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
 • deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
 2. De Overeenkomst komt tot doordat Opdrachtgever het aanbod of de offerte van Yard Internet aanvaardt. In het geval van mondelinge aanvaarding kan Yard Internet een schriftelijke bevestiging verlangen voordat met de levering van de Diensten wordt aangevangen.
 3. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Yard Internet werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Yard Internet verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 4. Offertes van Yard Internet zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren, heeft Yard Internet het recht de prijzen hierop aan te passen, ook als de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, dan wel om de reeds tot stand gekomen Overeenkomst te ontbinden.
 6. Yard Internet is niet gehouden aan een afwijkende aanvaarding van het aanbod of de offerte door Opdrachtgever, ook niet als de afwijking slechts ondergeschikte aspecten betreft.

 

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
 2. De datum van aanvaarding door Opdrachtgever geldt telkens als ingangsdatum voor de Diensten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Door Yard Internet opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.
 4. De Diensten zullen door Yard Internet op basis van een inspanningsverplichting worden geleverd aan Opdrachtgever, tenzij door Yard Internet uitdrukkelijk en schriftelijk een concreet resultaat of een specifieke garantie is toegezegd.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Yard Internet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 6. Yard Internet heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en om de verschillende fasen afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.
 7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yard Internet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Yard Internet worden verstrekt.
 8. Naast de gegevens als bedoeld in artikel A.4.6 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen Yard Internet en Opdrachtgever te verstrekken aan Yard Internet. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens Yard Internet hier onverwijld van op de hoogte brengen.
 9. Indien de gegevens als bedoeld in artikel A.4.6 en A.4.7 niet tijdig aan Yard Internet worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Yard Internet het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.
 10. Opdrachtgever kan geen exclusiviteit afdwingen op een door Yard Internet geleverde Dienst. Het is Yard Internet toegestaan om ook directe concurrenten van Opdrachtgever te bedienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 11. Yard Internet zal bij de uitvoering van de Overeenkomst rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever, of gemotiveerd aangeven waarom zij dit niet doet. Als Opdrachtgever ondanks deze motivatie staat op het doorvoeren van het verzoek, zal Yard Internet (voor zover het verzoek redelijkerwijs uitvoerbaar is) de werkzaamheden uitvoeren voor rekening en op risico van Opdrachtgever.

 

 1. MEERWERK 
 2. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene externe omstandigheden een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Yard Internet tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het Meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd Meerwerk. Bij een dergelijke annulering kan Yard Internet niet instaan voor een correcte, volledige en veilige levering van de Dienst.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door Yard Internet ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Yard Internet of diens licentiegevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Yard Internet gebruikte open source software, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andere rechthebbende. Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de open source software licenties en vrijwaart Yard Internet van aanspraken van derden omtrent de naleving van deze licenties.
 4. Opdrachtgever verkrijgt gedurende de looptijd (tenzij zich een situatie voordoet als omschreven in artikel A.13.8. dan zal de licentie ook na beëindiging van de Overeenkomst doorlopen conform het in artikel A.13.8. bepaalde) van de Overeenkomst een niet-exclusieve licentie en de bijbehorende bevoegdheden die in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode en/of bronbestanden van Werken is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de Werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Wanneer u materiaal of informatie aan Yard Internet verstrekt, geeft u daarmee aan dat u alle rechten bezit die nodig zijn om dat rechtmatig te doen. U geeft daarbij Yard Internet tevens automatisch een eeuwig durende niet-exclusieve licentie voor het gebruik daarvan ten behoeve van de uitvoering van de diensten van Yard Internet.
 7. Het is Yard Internet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Werken. Indien Yard Internet door middel van technische bescherming deze Werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

 

 1. PRIJZEN 
 2. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in de door Yard Internet aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen per jaar, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien Yard Internet geen aanbieding of offerte heeft gedaan, worden de vergoedingen voor de te leveren Diensten op basis van nacalculatie vastgesteld en afgerond naar boven naar het dichtstbijzijnde half uur. De nacalculatie zal in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Yard Internet de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.
 5. Yard Internet is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen. Indien een leverancier van Yard Internet echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Yard Internet gerechtigd deze verhoging per direct door te berekenen aan Opdrachtgever. Yard Internet zal hiervan schriftelijk mededeling doen.
 6. Yard Internet is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Opdrachtgever aanvullend te factureren indien blijkt dat de Opdrachtgever door (organisatorische) wijzigingen niet meer voldoet aan de condities waar zij bij aangaan van deze Overeenkomst op is ingeschaald.

 

 1. BETALINGSVOORWAARDEN 
 2. Yard Internet zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren. Yard Internet mag daarbij elektronische facturen verzenden naar het bij Yard Internet bekende e-mailadres van Opdrachtgever. Yard Internet heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
 3. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor ingeschakelde juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 5. Opdrachtgever heeft nadrukkelijk niet het recht om openstaande rekeningen van Yard Internet te verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever op Yard Internet. Daarnaast heeft Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten.
 6. In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Yard Internet zonder enige ingebrekestelling gerechtigd om geleverde Werken terug te nemen, onverminderd het recht van Yard Internet op schadevergoeding.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft Yard Internet voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet of niet geheel juist is, dient Opdrachtgever hierover binnen de betalingstermijn bij Yard Internet gemotiveerd bezwaar te maken. Yard Internet zal dan het betwiste deel van de factuur onderzoeken. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van de verplichting om niet-betwiste delen van de factuur te betalen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.
 10. Indien een bedrag op een factuur na betaling te hoog blijkt, zal Yard Internet op eerste verzoek van Opdrachtgever het te veel betaalde per direct terugstorten.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID 
 2. De aansprakelijkheid van Yard Internet voor schade of andere claims als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, een onrechtmatige daad of op enige andere grond, met inbegrip van aanspraken op grond van een garantieverplichting of vrijwaring dan wel eventuele ongedaanmakingsverplichtingen na ontbinding van de Overeenkomst, is beperkt conform het bepaalde in dit artikel.
 3. Het maximale bedrag waarvoor Yard Internet kan worden aangesproken is beperkt tot de som van de facturen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst aan Yard Internet verschuldigd is (exclusief btw) over een periode van 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tot een maximumbedrag van €25.000,- per kalenderjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen in het betreffende jaar.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Yard Internet uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
 5. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 6. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Yard Internet er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
 7. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
 8. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 9. Yard Internet is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die in artikel A.9.3 niet als directe schade is aangemerkt.
 10. Enige overeengekomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Yard Internet, dan wel het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
 11. De aansprakelijkheid van Yard Internet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Yard Internet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Yard Internet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yard Internet in staat is adequaat te reageren.

 

 1. OVERMACHT 
 2. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 3. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Yard Internet beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Yard Internet geen feitelijke macht kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van het SIDN, stroomstoringen en storingen in de openbare netwerk- of telecommunicatieinfrastructuur; storingen die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Yard Internet, die Yard Internet niet kon voorzien en/of waar Yard Internet diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden/gedetacheerden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 4. Indien een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst met directe ingang schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

 

 1. GEHEIMHOUDING 
 2. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Yard Internet zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Yard Internet, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Yard Internet daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Yard Internet zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

 1. PERSONEEL EN DETACHERING 
 2. Opdrachtgever zal werknemers van Yard Internet die ten behoeve van de levering van Werken en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Yard Internet voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Yard Internet in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yard Internet. Onder werknemers van Yard Internet worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Yard Internet of van één van de aan Yard Internet gelieerde ondernemingen, en personen die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Yard Internet of van één van de aan Yard Internet gelieerde ondernemingen waren.
 4. Van detachering is sprake indien Yard Internet één of meerdere werknemers voor meerdere uren per week ter beschikking stelt aan Opdrachtgever en deze werknemer(s) onder leiding van Opdrachtgever staan.
 5. Opdrachtgever zal de gedetacheerde slechts inzetten voor de werkzaamheden zoals deze door partijen zijn overeengekomen. Bij een wijziging van werkzaamheden, zullen partijen opnieuw in overleg treden. Alle resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden zijn geheel voor risico van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever zal de gedetacheerde steeds tijdig voorzien van alle informatie en inlichtingen die van belang zijn voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een adequate en veilige werkplek voor gedetacheerde conform de geldende Arboreglementen en/of Arbowetgeving.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde bij derden onder te brengen ten behoeve van de uitvoeren van werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Yard Internet.
 9. Yard Internet zal de loonheffingen en alle sociale verzekeringspremies van de gedetacheerde afdragen aan de daartoe bestemde instanties en vrijwaart alsdan Opdrachtgever van aanspraken van derden hieromtrent.
 10. Yard Internet is gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en/of tegemoetkoming in de kosten, de gedetacheerde te vervangen door een andere gedetacheerde.
 11. In het geval van ziekte zal Yard Internet en/of gedetacheerde zich zo vroeg als mogelijk afmelden bij Opdrachtgever. Yard Internet is niet gehouden tot het vervangen van een gedetacheerde in het geval van ziekte. Indien gedetacheerde langer dan dertig (30) dagen afwezig is als gevolg van ziekte en geen vervangend gedetacheerde beschikbaar is, dan is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen conform artikel A.13 (Duur en opzegging).
 12. Yard Internet rapporteert en factureert maandelijks de door de gedetacheerde gewerkte uren aan Opdrachtgever. Reistijd en reis- en verblijfskosten zullen separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. DUUR EN OPZEGGING 
 2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het leveren van bepaalde Diensten die eindigen door het volbrengen van specifieke werkzaamheden of taken (oftewel als het een eenmalige overeenkomst betreft), is de looptijd van de Overeenkomst gelijk aan de periode die nodig is om de betreffende Diensten te leveren.
 3. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de periodieke of constante levering van bepaalde Diensten (oftewel als het een duurovereenkomst betreft), wordt de looptijd schriftelijk vastgelegd. Als partijen geen nadere afspraken over de looptijd hebben gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van ten minste 12 maanden.
 4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 5. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is welke voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door beide partijen na een initiële periode van 12 maanden op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
 6. Het is partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.
 7. Yard Internet mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende gronden van toepassing is:
 8. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 9. Opdrachtgever heeft faillissement aangevraagd of wordt failliet verklaard;
 10. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd of krijgt surseance van betaling verleend;
 11. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
 12. Indien Yard Internet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 13. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Yard Internet op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Yard Internet is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Yard Internet recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 14. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Yard Internet op schadevergoeding.
 15. Uitsluitend indien er sprake is van: (i) een (dreigend) faillissement van Yard Internet; (ii) beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Yard Internet, of (iii) een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Yard Internet en Yard Internet deze tekortkoming niet binnen 6 maanden na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever heeft verholpen en Opdrachtgever er daarom voor kiest om de samenwerking met Yard Internet op te zeggen, dan geldt het volgende:
 16. Yard Internet verleent het recht om het gebruik van de Werken voort te zetten. Yard Internet verleent Opdrachtgever hiertoe een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Werken. Deze licentie omvat het recht om de Werken te mogen (laten) wijzigen, indien (i) dit nodig is om de Werken ten behoeve van Opdrachtgever te (blijven) gebruiken, (ii) de wijzigingen geen afbreuk doen, en veranderingen veroorzaken, aan het oorspronkelijke doel van de Werken zoals omschreven in de Overeenkomst, en (iii) voor zover deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de werking van de Werken en / of de reputatie van Yard Internet. De in dit artikel bedoelde licentie loopt voor onbepaalde tijd, maar vervalt bij schending van enige contractuele bepaling van Opdrachtgever jegens Yard Internet.
 17. De in dit artikel, of elders in de Overeenkomst, omschreven licentie brengt geen overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten op Werken van Yard Internet tot stand, tenzij Partijen dit zijn overeengekomen middels een akte van overdracht. Indien Opdrachtgever Werken laat wijzigen door een derde, zal Opdrachtgever deze derde(n) informeren over het feit dat de Intellectuele Eigendomsrechten op de Werken berusten bij Yard Internet.
 18. Opdrachtgever vrijwaart Yard Internet voor alle door Yard Internet geleden schade en gemaakte (juridische) kosten als gevolg van een ingrijpen ten aanzien van een schending van Yard Internet’s Intellectuele Eigendomsrechten door derden en/of Opdrachtgever.
 19. De in dit artikel bedoelde licentie is niet overdraagbaar behalve in combinatie met verkoop of andere overdracht van de betreffende bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever, die echter niet mag leiden tot een situatie waarin de verkrijgende partij de beperkingen uit deze licentie kan omzeilen.
 20. Indien Opdrachtgever een derde inschakelt om de Werken aan te passen, te beheren of door te ontwikkelen, en hierbij de hulp van Yard Internet wenst in te schakelen, worden de vergoedingen voor de te leveren werkzaamheden van Yard Internet op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Zie hiervoor ook artikel A. 7.3.

 

 1. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST 
 2. Yard Internet is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraf aankondigt bij Opdrachtgever. Wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.
 3. Indien Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal Yard Internet de wijzigingen heroverwegen en intrekken als zij het bezwaar terecht vindt.
 4. Indien Yard Internet echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van Opdrachtgever, verkrijgt Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN 
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Yard Internet gevestigd is.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 5. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 6. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website en offertes zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 7. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Yard Internet vormen volledig bewijs van stellingen van Yard Internet en de door Yard Internet ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 9. Yard Internet is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt met schriftelijke toestemming van Yard Internet.

 

 

MODULE B – WEBSITE- EN SOFTWAREONTWIKKELING 

 

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, huisstijlen, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

 1. ONTWIKKELEN VAN WERKEN
 2. Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen partijen gezamenlijk welke specificaties ten grondslag liggen aan de te ontwikkelen Werken. De wijze van ontwikkeling en de te realiseren Werken zullen zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.
 3. Het is voor Yard Internet mogelijk om informatie te migreren en in te voeren. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie. Indien het migreren of invoeren van informatie niet vermeld wordt in de Hoofdovereenkomst, wordt dit aangemerkt als Meerwerk.
 4. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Yard Internet levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Yard Internet. Opdrachtgever vrijwaart Yard Internet van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 5. Yard Internet is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. Yard Internet heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 7. Yard Internet zal zich inspannen om kwalitatief goede ondersteuning te leveren voor de door haar ontwikkelde Werken. Yard Internet biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning, tenzij anders is overeengekomen in de offerte of middels een Service- en Supportovereenkomst.
 8. Yard Internet zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Openingstijden, voor zover een van toepassing zijnde Service- en Supportovereenkomst niet anders bepaalt.
 9. Het is Yard Internet toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Indien Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Yard Internet deze naamsvermelding kosteloos verwijderen.

 

 1. TESTS EN TESTOMGEVING
 2. Opdrachtgever zal voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te testen in een testomgeving. Yard Internet zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de inloggegevens.
 3. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan de derde.
 4. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden.
 5. Yard Internet is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen data te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Yard Internet is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen data.
 7. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan versturen aan opgegeven adressen. Yard Internet is niet aansprakelijk voor deze verzonden communicatie.
 8. Yard Internet geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten Service- en Supportovereenkomst geen garanties worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

 

 1. OPLEVERING EN ACCEPTATIE
 2. Yard Internet zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 3. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in artikel B.2.
 4. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien (14) Werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:
 5. Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, het overzetten van de Werken naar een productieomgeving;
 6. Opdrachtgever niet binnen een periode van veertien (14) Werkdagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering;
 7. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 8. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Yard Internet zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Yard Internet doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van tien (10) Werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 9. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Yard Internet een redelijk aantal revisierondes volgen.
 10. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Yard Internet gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Yard Internet kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 11. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Yard Internet het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in en garantie(s) ten aanzien van een Werk na verloop van vier (4) weken na acceptatie van de opgeleverde Werken.
 12. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Yard Internet beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde Meerwerk.

 

 1. INSTALLATIE
 2. Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Yard Internet de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Yard Internet kan aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Yard Internet voldoet, is Yard Internet gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 4. Opdrachtgever zal op verzoek van Yard Internet medewerkers en hulppersonen van Yard Internet alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 5. Yard Internet zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van systeemvereisten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Werken op de systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede verstaan). Daarnaast zal Yard Internet niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de Werken ten behoeve van de juiste werking op de eerder genoemde systemen van Opdrachtgever. Yard Internet zal echter wel assistentie verlenen bij het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije beoordeling van Yard Internet.

 

 1. MEERWERK
 2. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als Meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van Yard Internet.
 3. Yard Internet zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk dienen te worden beschouwd. Daarnaast zal Yard Internet opgave doen van de kosten die het meerwerk met zich meebrengen.Pagina-einde

MODULE C – HOSTING, DOMEINNAMEN EN SSL-CERTIFICATEN  

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een SSL-certificaat en/of domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

 

 1. UITVOERING VAN DE DIENST
 2. Yard Internet zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Yard Internet biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een Service- en Supportovereenkomst.
 3. Yard Internet zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Openingstijden, voor zover een van toepassing zijnde Service- en Supportovereenkomst niet anders bepaalt.
 4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Yard Internet een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Yard Internet verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Yard Internet geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Yard Internet.
 5. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren aan derden (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. GEDRAGSREGELS
 2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Yard Internet van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 3. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Yard Internet verboden om met gebruikmaking van de Dienst materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 4. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 5. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 6. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 7. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door hen ongewenste communicatie;
 8. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 9. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 10. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 11. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Yard Internet of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Yard Internet, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Yard Internet, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 12. Indien naar het oordeel van Yard Internet hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Yard Internet of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Yard Internet gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Yard Internet mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Yard Internet voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

 

 1. KLACHTENPROCEDURE
 2. Wanneer Yard Internet een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Yard Internet Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Yard Internet zal besluiten hoe te handelen. In spoedeisende gevallen kan Yard Internet direct ingrijpen, zonder Opdrachtgever te waarschuwen.
 3. Indien Yard Internet van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Yard Internet een back-up zal maken). Yard Internet zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Yard Internet zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 4. Yard Internet is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Yard Internet gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of de Overeenkomst, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke en/of jurisprudentiële vereisten.
 5. Hoewel Yard Internet ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Yard Internet nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 6. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Yard Internet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen.
 7. OPSLAG- EN DATALIMIETEN
 8. Yard Internet kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
 9. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Yard Internet na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de prijslijst geldende bedragen.
 11. De logfiles en de administratie van Yard Internet gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 12. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 13. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Yard Internet gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.
 14. E-MAILINGS EN NIEUWSBRIEVEN
 15. Indien de Dienst mede ertoe strekt tot het door Yard Internet en ten behoeve van Opdrachtgever versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 16. Opdrachtgever verklaart dat alle door haar aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangersuitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op gegrond van de wet. Op verzoek van Yard Internet zal Opdrachtgever hiervan onverwijld bewijs overleggen.
 17. Opdrachtgever vrijwaart Yard Internet voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die Yard Internet ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door Yard Internet.
 18. Yard Internet is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.
 19. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de opdrachtgever, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door opdrachtgever is verzorgd of aangeleverd.
 20. SOFTWARE EN UPDATES
 21. Yard Internet zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Yard Internet is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Yard Internet is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 22. Indien zulks nodig is voor een Dienst, zal Yard Internet Opdrachtgever toegang verlenen tot de (beheer)software door het verstrekken van gebruikersna(a)men en wachtwo(o)rden. Iedere actie die middels een account van een gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Yard Internet te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 23. DOMEINREGISTRATIE
 24. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Yard Internet vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 25. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Yard Internet, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 26. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Yard Internet schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 27. Yard Internet is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Yard Internet.
 28. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Yard Internet zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 29. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Yard Internet tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 30. In het geval dat Yard Internet een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Yard Internet medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 31. Yard Internet heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 32. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Yard Internet gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 33. SSL-CERTIFICATEN
 34. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Yard Internet voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere SSL-certificaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 35. Aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Yard Internet haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website.
 36. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk.
 37. In de volgende situaties kan Yard Internet en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is:
 38. Indien blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het certificaat.
 39. Indien Opdrachtgever het voor het certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan.
 40. Indien de betrouwbaarheid van het certificaat, naar het oordeel van Yard Internet en/of de leverancier is gecompromitteerd.
 41. Opdrachtgever heeft geen recht op de restitutie van (een deel van) de vergoeding voor het certificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Yard Internet in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Yard Internet zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van het bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de Overeenkomst.
 42. Yard Internet spant zich in om Opdrachtgever steeds tijdig voordat het SSL-certificaat verloopt, te waarschuwen dat het SSL-certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om diens het SSL-certificaten tijdig te laten hernieuwen.

 

 1. BESCHIKBAARHEID, STORINGEN EN ONDERHOUD 
 2. Yard Internet zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten, systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Yard Internet opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een Service- en Supportovereenkomst. Voor zover niet in een dergelijke Service- en Supportovereenkomst anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 3. De reservekopieën (back-ups) die Yard Internet maakt van door Opdrachtgever op systemen van Yard Internet opgeslagen data hebben een retentietijd van twee (2) weken, en deze kunnen op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.
 4. Yard Internet zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Yard Internet. Yard Internet kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Yard Internet heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Yard Internet zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Openingstijden om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Yard Internet is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 6. Yard Internet heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Yard Internet zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Yard Internet is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 7. Yard Internet zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 8. PROCEDURE NA BEËINDIGING
 9. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden alle voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Opdrachtgever de gegevens zelf kan downloaden en deze eventueel bij een andere dienstverlener voort te zetten. Na deze termijn worden alle gegevens van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.